Glück ghabt...

Vom Dämmerschoppn hoam auf  d`Nacht:

Da Lois und i… - I hob nan g´füaht…

Mir ham an Abkürza no g´macht:

Glei über d`Kuahwoad – weil´s pressiert…

 

Da Lois rutscht aus und foitt mi´m  Gfrieß

Glei direkt in an Kuahflodn nei!

„Hast da wos brocha?“ – „Woaß ned gwieß –

`s woar ziemli woach - `s ko fast ned sei!“

 

Da Lois hat siebzehn Hoibe glodn;

moant:  „So a Glück is wirkli rar!

Iatzt stej da vor: Wenn statt dem Flodn

a hoata Stoa grod do glegn waar?“

 

                                                  Copyright by Paul Uhl   01.02.07